MENU

Z BENEFIT PACKAGE of PHILHEALTH

Sino ang pwede dito?

 Lahat ng kasapi ng Philhealth na may sakit na naaayon sa sakit na:

1)  Stage 0-3a ng Breast Cancer Php 100, 000

Serbisyong makukuha:

Cardio-Pulmonary Clearance at Surgery,buong sesyon ng Chemotherapy at Radiation Therapy (kung kinakailangan).

2) Childhood Acute Lymphoblastic Anemia Php210,000

Serbisyong makukuha:  (3 years)

Kumpletong sesyon ng Chemotherapy, essential laboratories at blood support

3) Low- Intermediate Risk Prostate Cancer Php 100,000

Serbisyong makukuha:

                Cardio-Pulmonary Clearance at Surgery at iba pang pangangailangan sa laboratoryo, hormone therapy o radiation treatment (kung kinakailangan).