MENU

Lumapit sa “Public Assistance Desk” para sa mga katanungan.

 MGA IPINAGBABAWAL:

                                            

                          No Littering                             No Smoking

 

Paraan ng Pagtatapon ng Basura:

Berdeng Basurahan – NABUBULOK

Itim na Basurahan -  DI-NABUBULOK

Dilaw na Basurahan – NAKAKAHAWA o GINAMIT NG PASYENTE

Pangkalusugang ispiritwal

NOVENA at misa: Miyerkules, 7:30 ng umaga